Istraži planinu Rtanj

planina_rtanj

Specijalni rezervat prirode „Rtanj

Upravljanje SRP „Rtanj“ ostvaruje se preko Šumskih gazdinstva „Niš“ iz Niša i „Timočke šume“ iz Boljevca.

Specijalni rezervat prirode „Rtanj” obuhvata istoimeni planinski masiv u istočnoj Srbiji, odnosno predstavlja specifičan reljef sa kupastim vrhom Šiljak i vrlo strmim padinama, kraškim reljefom sa dubokim jamama i različitim oblicima krasa.

Zaštićeno područje administrativno pripada opštinama Sokobanja i Boljevac.

Prema Uredbi o proglašenju Specijalni rezervat prirode „Rtanj” stavljen je pod zaštitu kako bi se: očuvali unutrašnji kotlinski baseni (krivovirski, bogovinsko-sumrakovački i sokobanjski basen), kao i tektonski horst Rtnja sa delom Gole planine i površi južne padine Rtnja prema Konstadinovici; očuvao morfostrukturni reljef (planinski greben Kusak-Golemi vrh (1405 m) sa krečnjačkom piramidom Šiljkom (1570 m)); očuvale najstarije stene u okviru starijeg paleozoika, sedimenti silura i devona, serija dolomita i dolomitičnih krečnjaka; očuvalo 14 speleoloških objekata (dve pećine, deset jama, dva objekta odgovaraju jamsko-pećinskom tipu) i značajnije hidrogeološke pojave (Mirovsko vrelo, Lukovsko vrelo, vrelo Mrljiš, Ilinsko vrelo i druga manja); očuvale šumske zajednice reliktnog karaktera (mešovita šumska zajednica jele i bukve), termofilne šume i šibljaci hrastovog pojasa, mezofilne bukove i bukovo-jelove šume, sladunovo-cerove šume i razvijene vegetacije šibljaka; očuvala fitocenoza Ceterachi-Ramondetum serbicae, endemična vrsta ljubičice (Viola grisebachiana) sa kamenikom (Saxifraga paniculata), kao i kserofilni tipovi zeljaste vegetacije (pašnjaci, livade i kamenjari), vlasulja (Festuca valesiaca) i edifikatorska vrsta stenoendemična rtanjska metvica (Nepetartanjensis); očuvalo 644 taksona iz grupe vaskularnih biljaka, taksoni svrstani u 72 familije viših biljaka.